Myter om fracking

af Ryan Smith

Skulle det have undsluppet nogens opmærksomhed, så er udvinding af naturgas fra skiferlag den hidtil største energirevolution i det 21. århundrede. Som en rapport fra det ansete Massachusetts Institute of Technology har slået fast, ”så er revolutionen inden for skifergas virkelig og har allerede ændret USA’s energipolitik på kort og mellemlang sigt.” Revolutionen startede i USA og er i øjeblikket ved at brede sig til resten af verden. Imidlertid mødes fracking-revolutionen af misinformation: Boringerne forårsager jordskælv, processen anvender for meget vand, udvindingen truer grundvandet, og den er i øvrigt unødvendig, idet vi simpelthen ikke har brug for mere naturgas.

Lad os starte med anklagen om jordskælv. Hvad angår de jordskælv, som forårsages af fracking, så har det britiske Durham University foretaget et omfattende studium af alle de fracking-relaterede jordskælv, som vi har data på. Universitetets undersøgelse viser, at så godt som al seismisk aktivitet, der stammer fra fracking, er på så lille en skala, at kun videnskabsmænd med måleinstrumenter overhovedet kan registrere dem. Derudover anfører forskerne, at den seismiske aktivitet fra minedrift og opbevaring af vand i underjordiske reservoir’er overstiger den seismistiske aktivitet fra fracking.

Dernæst er der anklagen om, at fracking-processen bruger for meget vand. I august antydede britiske The Guardian f.eks., at Texas er ved at løbe tør for drikkevand på grund af de store mængder vand, som delstaten anvender til fracking. Forskere ved University of Texas i Austin har dog undersøgt sagen og konkluderet, at delstaten anvender mindre end 1% af sine samlede vandressourcer til fracking. Desuden anfører forskerne, at en stor del af det vand, der anvendes til fracking, er brakvand, der ikke kan anvendes som drikkevand. På nationalt plan anvender USA endvidere mere vand på at vedligeholde golfbaner end på fracking.

Dernæst er der anklagen om, at skifergasboringer ødelægger grundvandet. Herhjemme har Danmarks Radio f.eks. kørt en overskrift om, at fracking “truer grundvandet.” Men er det nu også rigtigt? Påstanden om truslen mod grundvandet ledsages ofte af filmoptagelser af brunt vandhanevand eller mere dramatisk af optagelser, som tilsyneladende viser, at vandhanevandet er brandbart i områder, hvor der udvindes skifergas.

Sidstnævnte fænomen blev især kendt gennem en scene i den amerikanske dokumentarfilm ‘Gasland’, hvor de medvirkende tilsyneladende antænder drikkevand. Den famøse scene i ‘Gasland’ er dog fup. Sagen er blevet undersøgt ved en amerikansk domstol, og i domstolens kendelse hedder det bl.a., at filmens medvirkende “forsætligt [anvendte] en gassluse i stedet for en vandhane” i deres demonstration. Ifølge retten skete det for at producere en “vildledende video beregnet til at skræmme offentligheden til at tro, at vandet brændte.”

Greenpeace Danmark har også forbundet fracking med brandbart drikkevand. I rapporten ”Ingen plads til skifergas” hedder det: ”I USA har man nogle steder set en så slem metangasforurening af grundvand og drikkevand, at vandet fra hanerne kunne antændes med en lighter.” Greenpeace angiver dog ingen kilde og nævner ikke, at USA’s drikkevandsboringer ofte er indrettet sådan, at der helt naturligt vil trænge naturgas ind i vandforsyningen helt uafhængigt af fracking. Således stammer flere af de rapporterede hændelser, hvor fracking angiveligt skulle have gjort drikkevandet brandbart, fra områder, hvor drikkevandet har været antændeligt i årevis – længe før nogen overhovedet havde hørt om fracking.

Det amerikanske miljøbeskyttelsesinstitut, the Environmental Protection Agency, er ingen ven af fracking. Men som instituttet for nyligt annoncerede, så kan de data, som man har indsamlet mht. grundvandsforurening, næppe bestå den såkaldte peer review-process (dvs. en bedømmelse fra uafhængige forskere).  Ligeledes udtalte en repræsentant for det amerikanske energiministerium for nyligt, at han “aldrig havde set noget bevis på, at fracking i sig selv skulle have forurenet grundvand.”

Endelig er der påstanden om, at udvindingen af skifergas er unødvendig, da vi ikke har brug for mere naturgas i Danmark. Greenpeace Danmark kalder det således ”absurd” at bore efter skifergas i Danmark, da Danmarks nuværende naturgasforsyning allerede dækker vort nationale forbrug. Som den politisk orienterede læser vil vide, så er Europa dog stærkt afhængigt af naturgas fra Rusland, og russerne har tidligere anvendt denne afhængighed til at aftvinge indrømmelser fra Europas demokratier. En øget udvinding af naturgas i den frie verden kan således være med til at sikre friheden og demokratiet på vort eget kontinent.