Retten til oprør og revolution

af Torben Mark Pedersen, cand. polit. et exam art., og Ph.D. i økonomi

I Magna Carta fra 1215 findes der ansatser til en sådan ret til oprør. Dokumentet indeholdt en ”security clause”, der gav en kommitte af baroner (ikke folket, Magna Carta handlede primært om baronernes rettigheder i forhold til kongen) retten til at underkende kongens vilje med magt, om nødvendig.

Retten til oprør baserer sig grundlæggende på folkesuverænitetsprincippet, at statens legitimitet udspringer af folket. Første gang folkesuverænitetsprincippet blev formuleret i en udtalelse fra det engelske parlament, var i sommeren 1649 efter opgøret med Karl 1. af England, og den engelske ”glorious revolution” i 1688, der afsatte den katolske konge James II, og indsatte William III, baserede sig på dette princip og den engelske frihedstradition.

Engelsk lovgivning i 1760erne anerkendte, hvad den engelske forfatningskommentator Blackstone’s kaldte for “the law of redress against public oppression”. Denne ”konstitutionelle lov” retfærdiggjorde folkets modstand mod kongemagten, og den stammede fra en kontrakt mellem kongen og folket, der forpligtede kongen til at bevare ”the public welfare”. Forestillingen om en sådan oprindelig kontrakt var et centralt dogme i engelsk og britisk konstitutionel ret siden ”tidernes morgen”.

John Locke erklærer i Second Treatise on Government, 1689, at mennesker har en naturlig ret til liv, frihed og ejendom, og hvis et styre krænker disse naturlige rettigheder, så er det at regne for at være en krig mod folket, og folket har følgelig ret til at fjerne styret med magt:

“I say using Force upon the People without Authority, and contrary to the Trust put in him, that does so, is a state of War with the People, who have a right to reinstate their Legislative in the Exercise of their Power. For having erected a Legislative, with an intent they should exercise the Power of making Laws, either at certain set times, or when there is need of it; when they are hindr’d by any force from, what is so necessary to the Society, and wherein the Safety and preservation of the People consists, the People have a right to remove it by force.”

Den amerikanske revolution byggede på naturretten og den engelske frihedstradition for folkets (kollektive) ret til oprør.

Thomas Jefferson, der var hovedforfatteren til den amerikanske uafhængighedserklæring, var revolutionær, og han mente ikke alene, at folket har en ret til oprør, men at denne oprørsret er helt afgørende for at holde ethvert styre på dydens smalle sti. Som Jefferson skrev: ”When the people fear the government, there is tyranny. When the government fears the people, there is liberty.” Og senere: “What country can preserve its liberties, if their rulers are not warned from time to time that their people preserve the spirit of resistance? Let them take arms,” Jefferson, 13. Nov. 1787.

Retten til oprør blev skrevet ind i den amerikanske uafhængighedserklæring fra 1776 som et sidste middel, folket kan gribe til, når det er underkastet et tyrannisk styre:

“Whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.”

Det er ikke alene folkets ret, men deres pligt at afsætte et tyrannisk styre. Det hedder videre i uafhængighedserklæringen:

“But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.”

Retten til at bære våben er naturligvis en nødvendig betingelse for retten til oprør, og den ret beskyttes med den amerikanske forfatnings anden tilføjelse:

”A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.”

Det var en udbredt opfattelse, selv efter dannelsen af Amerikas Forenede Stater med en demokratisk forfatning, at folket har en grundlæggende ret til at kaste en tyrannisk regeringsmagt af sig. Som James Madison skrev, Helevidius no 3, 7. Sept. 1793:

“If there be a principle that ought not to be questioned within the United States, it is, that every nation has a right to abolish an old government and establish a new one. This principle is not only recorded in every public archive, written in every American heart, and sealed with the blood of a host of American martyrs; but is the only lawful tenure by which the United States hold their existence as a nation.”

Henry David Thoreau argumenterer i sit skrift om civil ulydighed, Civil Disobedience, fra 1849 for en individuel ret – og ikke mindst moralsk pligt – til oprør:

“All men recognize the right of revolution; that is, the right to refuse allegiance to, and to resist, the government, when its tyranny or its inefficiency are great and unendurable. (…) “when a sixth of the population of a nation which has undertaken to be the refuge of liberty are slaves, and a whole country is unjustly overrun and conquered by a foreign army, and subjected to military law, I think that it is not too soon for honest men to rebel and revolutionize.”

Martin Luther King hævdede ligeledes, at det er en pligt at gøre modstand mod uretfærdige love.