Category Archives: Bøger

Ezes argument mod Kant

Jeg savnede en udlægning af, hvad Ezes argument mod Kant egentlig er, så jeg fandt hans essay her (http://www.kanthropology.com/eze.pdf). Det er (selvfølgelig) en gennemgang af de mest indskrænkede ting, Kant skrev i sin antropologi. En primitiv racelære, der var helt standard i datidens kaffesaloner, og som Kant – der aldrig havde været uden for Konigsberg – ukritisk overtog. Bevares, det er da et fint kritikpunkt, men (1) Kant opfandt ikke denne antropologi, så meget som han blindt overtog den og (2) Selv mere end 100 år efter Kant troede mange veluddannede europæere stadig på denne raceteori, præcis som mange havde gjort før Kant også.

Nej, hvor det bliver rigtig juicy er selvfølgelig, om denne raceantropologi kan siges at være nødvendig for de tre kritikker. Det vil Eze selvfølgelig gerne vise, men det går ikke så godt. Han bliver påfaldende uklar og lægger ord i munden på Kant, når han skal bevise denne forbindelse. Lægger man kritikkerne sammen med antropologien _kan_ man lave den læsning, at kun hvide mennesker ifølge Kant har de kognitive evner til at forstå deduktionerne i kritikkerne (men det er en tentativ læsning). Og der er intet i kritikkerne, som er afhængigt af antropologien. Smider man derfor antropologien i skraldespanden men bevarer kritikkerne, er der intet i vejen for, at kritikkernes logikker kan erkendes af alle med de nødvendige kognitive evner uanset race. Det er her, det bliver virkelig bizart: Filosofifaget _havde_ allerede smidt Kants antropologi i skraldespanden inden Eze skrev sit essay. Kan han ikke bevise, at kritikkerne forudsætter antropologien (og det kan han ikke), er essayet irrelevant som andet end et stykke teorihistorie. Det er i hvert fald ikke den store postkoloniale afsløring, der lægges op til.

På den måde ender Eze med selv at racegøre noget, som andre tænkere allerede inden hans arbejde havde af-racegjort.

Der er forskel på mænd og kvinder

James Damore havde ret, der er forskel på mænd og kvinder. Den forskning, han trækker på viser også, at der er forskel på højre- og venstreorienterede.

Nu hvor det indledende (venstreorienterede) hysteri over den fyrede Google-medarbejder James Damores notat om kønsforskelle er overstået, står det klart: Damore havde måske ikke ret i hver en sætning, men hans grundlæggende pointe om kønsforskelle var rigtig og understøttes af forskning. Det er, hvad et flertal af de videnskabsfolk, der har udtalt sig om hans notat har konkluderet.

Damore havde rygdækning i forskningen. For politisk interesserede er der dog en videre krølle: Samme typer forskning, som dem Damore trækker på konkluderer også, at der er forskel på højre- og venstreorienterede. Lad os tage nogle af dem:

Ifølge et videnskabeligt studie fra 2015 foretrækker højreorienterede (og mænd) oftere at løse konflikter med dominans og kontrol, mens venstreorienterede (og kvinder) foretrækker empati og samarbejde. Overført på virkeligehedens verden er det ikke svært at gætte, hvem der gerne vil lukke grænsen og hvem, der bedyrer vigtigheden af at empatisere med migranternes situation.

Siden 2008 har flere videnskabelige studier vist, at højreorienterede hurtigere til at identificere trusler mens venstreorienterede er mere nonchalante. Igen er det ikke svært at forstå, hvorfor den ene fløj advarede mod, at der ville gemme sig terrorister i migrantstrømmen, og hvorfor den anden havde travlt med at håne de højreorienterede for deres fjollede paranoia.

Ifølge en tredje videnskabelig undersøgelse fra 2006 har venstreorienterede sværere ved at kapere ulighed. Forskerne bag undersøgelsen påeger, at venstreorienterede har svært ved at sætte ulighed ind i en større forståelsesramme og påvirkes derfor mere negativt af taken om ulighed. Venstreorienterede ser ikke årsangsrækken, der fører til økonomisk ulighed.

Damore påpegede i sit notat, at kvinder i gennemsnit er mere følelsesmæssigt ustabile end mænd. Denne sammenhæng har været kendt af folk der arbejder med personlighedsforskellige i mere end ti år. Hvad forskningen nu er ved at bevære sig frem mod er, at det samme gælder for venstreorienterede. I forbindelse med en fjerde videnskabelig undersøgelse fra XXXX som finder beviser herfor foreslår forskerne den hypotese at venstreorienterede vil have staten til at styre mere af samfundet, da de er ængstelige over eget liv og ikke føler, de kan administrere det. En anden hypotese kunne være, at folk der er følelsesmæssigt ustabile har nemmere ved at føle sig krænket.

Disse undersøgelser tegner til sammen et billede af, at venstreorienterede i gennemsnit er mindre tilbøjelige til at gennemtænke de årsagssammenhænge, der udgør politik. De ser ikke en migrantstrøm der med sikkerhed vil medføre øget økonomisk byrde og sikkerhedstisiko, de ser de stakkels migtanter, der skal mødes med venlighed. De ser ikke en person, der har arbejdet hårdere og smartere end en anden, de ser den stakkels fattige der skal hjælpes for den riges penge.

James Damores pointe var, at gennemsnitlige personlighedsforskelle mellem kønnene betyder, at der er færre kvinder end mænd, der interesserer sig for softwareudvikling. Samme forskningsretninger antyder også, at der i gennemsnit er færrevenstreorienterede, der har gennemtænkt, hvad de udtaler sig om.

Why Buddhism is True

‘Why Buddhism is True’ er en provokerende bogtitel. Det er også en tilsnigelse, for hvordan kan normative anvisninger være sande?*

Det har den amerikanske kognitionsteoretiker Robert Wright netop skrevet en bog om. Wright har tidligere arbejdet med evolutionspsykologi, og nu argumenterer han for, at buddhisme og evolutionspsykologi har mere tilfælles, end man umiddelbart skulle tro. ”Hvad kan de to ting overhovedet have tilfælles?” tænker du måske.

Wright citerer tre grundprincipper fra naturlig selektion:

***

(1) At opnå mål bør udløse tilfredsstillelse eftersom organismer – uanset hvor komplekse de er – har det med at styre efter tilfredsstillelse.

(2) Men tilfredsstillelsen bør hurtigt forgå igen. Er tilfredsheden med ens seneste fornøjelse vedvarende, anspores man ikke til at opnå yderligere mål.

(3) Organismen bør fokusere mere på den (korte) tilfredsstillelse, næste mål vil bringe, end på den omstændighed, at tilfredsstillelsen hurtigt vil aftage igen. Ellers vil organismen gennemskue evolutionens ”trick,” og ikke styre blindt efter næste mål.

***

Wright påpeger, at disse principper er den videnskabelige pendant til de første to af Buddhaens fire ædelgørende sandheder. Han har helt ret. Det er faktisk så åbenlyst, at det er utroligt, at denne parallel ikke allerede er en del af populærkulturen.

Buddhaen fandt ikke ud af, *hvorfor* disse principper var sande, for han kendte ikke til naturlig selektion. Men han opdagede, *at* de var sande, gennem undersøgelser af egen bevidsthed.

Evolutionspsykologien har derimod fundet ud af, *hvorfor* principperne er sande, men ikke hvad det bør betyde for menneskets levevis.

Sidstnævntes mangler kan ses i de såkaldte Red Pill-communities, hvor medlemmerne søger at se verden gennem en kompromisløs evolutionspsykologisk linse. ”Red Pillers” har ganske vist fat i flere grundlæggende sandheder om menneskets biologi – sandheder der typisk benægtes i politisk korrekte selskaber. Men på den anden side bliver konsekvensen af deres verdenssyn, at den eneste mening i tilværelsen er den tilfredsstillelse, man opnår ved at være sammen med så mange højkvalitetspartnere som muligt.

Denne tilfredsstillelse er, som vi har set, kort. Den efterlader mennesket som evolutionens slave, og mange Red Pillers ender da også med selv at blive brudt ned af deres kynisme. Tilfredsstillelsen de jagter er flygtig, og mange ender ude af stand til at opretholde meningsfulde menneskelige relationer.

Evolutionspsykologi har opdaget sandheden, men ikke hvad vi skal stille op med den. Det er her buddhismen kommer ind. Den har ifølge Wright opdaget både sandheden, og hvordan vi skal leve med den. ”Hvordan kan en 2500 år gammel sydasiatisk religion overhovedet hjælpe os med det,” tænker du måske. Det er her de sidste to af Buddhaens fire ædelgørende sandheder bliver relevante: Meditation, som fører til en sindstilstand præget af ikke-tilknytning til fænomener. Med meditation opnår du klarere bevidsthed, gennemskuer evolutionens ”trick,” og døjer med mindre utilfredshed i dit liv.

Forandringen er ikke en intellektuel erkendelse, hvilket er grunden til, at beslægtede filosofier som stoicismen aldrig vil kunne måle sig med buddhismens potentiale for eksistentiel transformation. Nej, forandringen bunder i en forandret neurofysiologi, tilvejebragt gennem meditation og understøttet af indsigter fra buddhistisk filosofi. Er du god til at meditere, ender du før eller siden med en bevidsthed, hvor de tanker, følelser og biologiske motivationer, du normalt oplever som synonyme med selvet, snarere optræder som udefrakommende påvirkninger – uhjælpsomme impulser, der forsøger at overtage styringen med dit sind. Folk, der ikke mediterer, har kortere distance mellem impuls og bevidsthed. De er så vant til at opleve de to som identiske, at de ikke begriber, hvordan det overhovedet er muligt at skille dem ad.

”Ikke-tilknytning til fænomener,” tænker du måske. ”Bliver jeg så ikke flad, mat, depriveret, en grøntsag?” Det er der mange, der frygter. Blandt dem Cambridge-professor i psykologi Simon Baron-Cohen. Det er nok meget godt, han ikke er professor i buddhisme.

Det overvældende flertal af folk, der for alvor har praktiseret buddhistisk meditation rapporterer, at meditation har beriget deres følelsesliv, gjort dem *mere* opmærksomme, kognitivt friere, bedre i stand til at sætte pris på venner og partnere, og dygtigere til at skabe meningsfulde relationer med dem. De rapporterer også, at de bliver bedre til at værdsætte de smukke og gode ting, der sker for os i tilværelsen uden at lade sig mærke af den understrøm af besidderiske impulser, der for den normale bevidsthed følger med oplevelsen af noget behageligt – frygten for at miste det igen, samt det ørkesløse håb, at opnåelsen af det behagelige vil skabe blivende tilfredshed i tilværelsen. Dermed kan den nådesløse sandhed om menneskets evolutionspsykologiske natur ifølge Wright rummes, uden at man som ovennævnte Red Pillers behøver forfalde til full on douche mode. Men det er som sagt ikke en sindstilstand, man alene kan læse eller tænke sig til – det er en forandring, der kommer med praksis.

***

Bør du så læse bogen? Nej. Pointen er fin nok, men bogen er pænt dårlig. Enerverende skrevet, og med alt for mange ligegyldige anekdoter og irrelevante kapitler. I den forstand er den tidstypisk. Som en af mine bekendte holder af at sige, er næsten alle nutidige bøger om buddhisme nemlig skrevet af tåber, til tåber. Men det er en anden historie.

***

* I indisk filosofi kan normative anvisninger faktisk godt være sande. I stedet for det vestlige skel mellem er og bør, har man i indisk filosofi et skel mellem virkelighed og forekomst. Menneskets empiriske bevidsthed ser kun virkeligheden som forekomst. Men formår man at flå immanensens slør itu og trænge gennem til transcendensen, kan man se, at visse værdiers rigtighed følger uløseligt af erkendelsen af virkelighedens sande natur.

Svar til Ulstrup Larsens ”Den moderne liberalisme”

Af Ryan Smith

Rasmus Ulstrup Larsen (Ulstrup) skriver i Den moderne liberalisme – En indføring og diskussion, at ”Rawls [er] selve nøglen til at forstå, hvordan liberalismen kan forsvare individuel frihed, lige og ukrænkelige rettigheder for borgere, samt upartiske og værdineutrale myndighedsbeføjelser og prioriteringer.”

Det er en omfattende artikel, som rejser mange spørgsmål. Jeg vil i denne kommentar koncentrere mig om to kritikpunkter og et spørgsmål:

  1. Individuel frihed behøver (som hos Rawls) at blive begrundet transcendentalt.
  2. Ulstrups kritik glipper en del af Rawls’ overvejelser.
  3. Er højre- og venstreliberalisme den samme filosofi?

1. Individuel frihed behøver ikke at blive begrundet transcendentalt

Overordnet sagt kan man sige, at nutidens liberales svar på spørgsmålet om, hvor individuelle rettigheder kommer fra, kan inddeles i to hovedgrene: Den transcendentale og den konsekventialistiske.

  • I den transcendentale forståelse er disse rettigheder en slags præ-eksisterende størrelser, der blot venter på at blive opdaget gennem tanken. Rettighederne har – sat på spidsen – altid ligget der og ventet på at blive opdaget som en slags politikkens love, ikke ulig den klassiske forståelse af algebra, tyngdekraft og geometri. Den mest raffinerede og stringente filosofiske analyse vil derfor af sig selv afdække dem, og enhver der følger tankerækken ærligt og uden forudindtagethed bliver i sidste ende nødt til at støtte op om dens konklusioner.
  • Men i den konsekventialistiske forståelse er ingen transcendental retfærdiggørelse påkrævet. Rettighederne er ikke evigt uforanderlige størrelser, man deduktivt kan analysere sig frem til. De er snarere resultatet af en partikulær historisk process, hvor man gradvist har gjort sig den erfaring, at opretholdelsen af sådanne rettigheder har positive konsekvenser for samfundet såvel om individet.

Ulstrup skriver, at ”en afsværgelse af Rawls’ filosofi, er derfor for liberale, at afsværge [deres] eget fundament.” Men dette udsagn bliver kun relevant (ikke engang nødtvendigvis korrekt), hvis man som liberal begrunder sin støtte til individuelle rettigheder transcendentalt. Konsekventialistisk orienterede liberale kan således allerede her melde hus forbi – de behøver ingen transcendental hjemmel for deres position.

Rawls’ projekt er, som Ulstrup rigtigt skriver, et opgør med en tredje liberal tænkemåde, nemlig utilitarismen. Ulstrup blander i sin argumentation utilitarisme sammen med konsekventialisme, men da Rawls også selv gør det, kan Ulstrup siges at være undskyldt. Dog vil få (højre)liberale i dag begrunde deres liberalisme utilitaristisk, da utilitarismen uundgåeligt vil komme i konflikt med den liberale støtte til negativ frihed og individuel selvbestemmelse. Igen kan man derfor anføre, at mange højreliberale vil opleve, at Rawls’ kritik vil ramme udenfor skiven.

Endelig er der spørgsmålet om, hvorvidt liberale der begrunder deres støtte til individuelle rettigheder transcendentalt nødvendigvis bliver nødt til at acceptere Rawls’ analyse. Locke begrundede, som Ulstrup påpeger, disse rettigheder med henvisninger til Gud. Teistiske liberale behøver således ikke få sved på panden – ganske vist er vi ikke skabt lige, men det er dog Gud, der har skabt os ulige, og det giver ikke mening for mennesket at bestræbe sig på at omstøde dette.

Ulstrup har ret i at Rawls’ analyse, der ikke begrundes i Gud, men i hvad der måtte synes retfærdigt i den oprindelige position bag uvidenhedens slør, har større almen gyldighed end Lockes teologiske begrundelse. Ligeledes indrømmer filosoffen Robert Nozick, der forsøgte at formulere en transcendental retfærdiggørelse af støtte til højreliberale frihedsrettigheder, at han ikke ved præcis hvor sådan en transcendental retfærdiggørelse skulle komme fra. Dog betyder det ikke, at man som transcendentalt orienteret liberal nødvendigvis må acceptere Rawls’ argumenter for omfordeling og positiv frihed: Som Nozick anfører, er folk forskellige. De har forskellige værdier og mål i livet og hverken absolut ”retfærdighed” eller almen transcendental gyldighed kan efter Nozicks mening udledes af Rawls’ analyse.

Hvad angår retfærdighed via udligning kan man ikke nødvendigvis sætte en absolut værdi på ressourcer. En (omfordelt) pengesum eller ”affirmative action” uddannelses- eller jobmulighed har ikke nødvendigvis samme værdi for A som for B. Hvad angår almen transcendental gyldighed er det efter Nozicks mening ikke sikkert, at alle ville være enige med Rawls, ej heller i den oprindelige positon bag uvidenhedens slør.

  1. Ulstrups kritik glipper en del af Rawls’ overvejelser

En betydelig del af Ulstrups artikel beskæftiger sig med den praktiske uladesiggørlighed af Rawls’ ideer. Her anføres det, at såfremt civilsamfundet og kulturen ikke understøtter og sympatiserer med ideen om individuelle rettigheder, vil disse rettigheder ikke kunne opretholdes i praksis.

Det er korrekt. Spørgsmålet er dog, om Rawls ville være uenig. Rawls hører som nævnt til den transcendentalt orienterede type politiske tænker. Han skriver eksplicit, at en pure idealistisk afdækning af, hvad det rette politiske ståsted burde være for ham altid vil gå forud for forsøget på at forene resultaterne af denne analyse med den praktiske virkelighed. Med andre ord: At en masse mennesker med en anden kultur og andre værdier kommer hertil, forringer ganske vist de empiriske betingelser for udbredelsen af disse værdier. Men at folk i praksis vil modsætte sig den tankerække, der førte frem til Rawls’ støtte til individuelle rettigheder, ændrer ifølge Rawls ikke på deres sandhedsværdi. Det kan kun en endnu stækere noumenal tankerække gøre. Ulstrup skriver, at individuelle rettigheder bliver irrelevante, hvis de ikke kan opretholdes, men Rawls ville være uenig: For ham har opdagelsen af disse rettigheder (via tanken) værdi i sig selv.

Rawls forsøger dog at give en form for svar på den kritik, Ulstrup rejser. Hans svar er, at samfundets indbyggere bliver nødt til at være hæderlige og fornuftige. Hver borger har sin idé om det gode, men da forsøg på at påtvinge andre disse rettigheder logisk må indebære, at disse andre så også har retten til at påtvinge det transgresserende individ deres ideer om det gode, må alle hæderlige og fornuftige borgere blive enige om, at de ikke har ret til at påtvinge andre deres personlige ideer om det gode. Rawls’ filosofi stiller således ikke kun krav til staten (som Ulstrup antyder) men også til borgerne og kulturen i det land, hvor hans teori om retfærdighed skal fungere. Alle bliver de nødt til at støtte op om individuel selvbestemmelse. Og derfra er der kun ganske kort til individuelle rettigheder.

Ulstrup rejser efter min mening en korrekt kritik af Rawls, som jeg personligt er enig i, hvad angår den empiriske del af hans filosofi. Imidlertid synes Ulstrup dog at misse en del af Rawls’ egne overvejelser vedr. disse svagheder. Rawls indrømmer, at det dennesidige udgangspunkt for hans teori må være den politiske kultur, der allerede er fremherskende i det pågældende (demokratiske) land, hvor hans teori skal anvendes. Denne politiske kultur definerer Rawls som det pågældende lands politiske hovedværker, forfatning, domstole, regeringsdesign, m.m.. Rawls medgiver, at ikke alle vil være hæderlige og fornuftige, men han mener, at flertallet dog vil være det, hvis det pågældende lands politiske kultur allerede er befordrende for individuelle rettigheder.

Rent empirisk kan man derfor sige – som Ulstrup også gør – at Rawls’ teori (a) faktisk er afhængig af en præ-eksisterende konsensuskultur og (b) sandsynligvis vil fejle i et samfund, hvor en gruppe tilvandrere med en radikalt anden kultur står til at blive så stor, at den kan erstatte værtslandets – hvis da ikke værtslandets borgere anvender demokratiets dynamik til at begrænse denne indvandring.

***

En interessant videre pointe i så henseende blev nævnt for mig af Otto Brøns-Pedersen, analysechef i CEPOS: At mange indvandrere kommer hertil med en kultur, som ikke understøtter det grundlæggende individualistiske og liberale politiksyn, gælder endnu bredere end blot de pågældende invandrere. Også mange i den vestlige kultur har aldrig anerkendt dette syn på politik. Indvandringen fra andre kulturkredse sætter blot ovennævnte svaghed på spidsen.

  1. Er højre- og venstreliberalisme den samme filosofi?

Vi slutter af med at vende tilbage til det indledende spørgsmål: Er Rawls, som Ulstrup skriver, ”selve nøglen til at forstå, hvordan liberalismen kan forsvare individuel frihed”? og er ”en afsværgelse af Rawls … derfor for liberale, at afsværge [deres] eget fundament”?

Vi har allerede set, at konsekvenstialistisk orienterede højreliberale ikke behøver Rawls. Men denne gang vil vi nærme os spørgsmålet fra en anden vinkel: Er højre- og venstreliberalisme overhovedet den samme filosofi? Præmissen for Ulstrups udsagn er, at Rawls’ retfærdiggørelse af individuelle rettigheder (hvad enhver ville have valgt i den oprindelige position bag uvidenhedens slør) også nødvendigvis må være indmaden i den højreliberale retfærdiggørelse af individuelle rettigheder (da højreliberale tænkere ikke selv har produceret bedre hjemmel for samme). Men er det korrekt?

Fra venstreliberal side er det værd at bemærke, at minimalstatsliberalisme faktisk slet ikke kvalificerer som liberalisme for Rawls. Rawls mener, at ethvert liberalt samfund vil kredse om værdierne lighed, frihed og fairness. Fra disse udleder han så:

  • At ulighed kun kan tillades hvis det kan påpeges, hvordan den kommer de dårligst stillede til gavn [da minimalstater fører til stor økonomisk ulighed, der tilsyneladende ikke kan retfærdiggøres således, er de dermed ikke liberale].
  • At borgerne skal udstyres med midler til at gøre brug af deres frihed. Ellers kan de ikke realisere sig selv på lige fod med andre [da minimalstater ikke sørger for den slags omfordeling af midler, er de ikke liberale].

Så burde højreliberale i virkeligheden være venstreliberale? Er højreliberale i virkeligheden bare venstreliberale, der ikke har taget den fulde konsekvens af deres egen filosofi?

Selv hvis vi accepterer Rawls’ præmisser ser minimalstatstilhængere ikke overraskende en del problemer med denne argumentation. Hvis individer skal bindes sammen, som Rawls foreslår, og den rige skal betale til den fattige, så kræver fairness ifølge dem også, at begge partner indstiller sig på at honorere forbindelsens natur. Den rige skal betale, så længe han er rigest, men den fattige skal gøre en ærlig indsats for at forbedre sit lod og ikke free-ride på de ressourcer, han får omfordelt fra andre. I praksis er det dog kun muligt at håndhæve omfordelingen politisk. Man kan ikke bevise, at en person, der i virkeligheden har evner til at tage et mere krævende job end sit nuværende, har afstået fra at tage jobbet grundet manglende motivation. Da aftalen dermed ikke kan håndhæves for begge parter er den ikke reciprok. Dermed er den en forbrydelse mod fairness.

Sådan kunne man blive ved, og sådan har mange højreliberale argumenteret siden A Theory of Justice udkom i 1971. Højre- og venstreliberalisme taler på overfladen om mange af de samme begreber og støtter tilsyneladende mange af de samme politiske prioriteringer (individuelle rettigheder, individet før fællesskabet, osv.). Men i praksis mener de to forgreninger ofte noget forskelligt dermed. Rawls støtter f.eks. individuelle rettigheder udfra et almengyldigt moralsk synspunkt – fællesskabet skal kunne spejle sig i og acceptere allokationen af individuelle rettigheder. Men mange mange højreliberale støtter individuelle rettigheder af helt andre årsager. Her er det alene individet, der besidder rettighederne uden skelen til fællesskabet. Således har individet f.eks. retten til frugterne af eget arbejde i en højreliberal optik, mens det hos de venstreliberale må retfærdiggøres, hvordan ulige resultater i sidste ende også kommer de dårligst stillede grupper (ikke individer) til gode. Ligeledes kan man sige, at begge liberale forgreninger henviser til retfærdighed som en central politisk prioritering, men at højreliberale forstår retfærdighed som process (er en given udveksling frivillig og uden snyd?), mens venstreliberale forstår retfærdighed som sluttilstand (vil en given samfundsorden bevirke meget stor ulighed?). Dermed kan man sige, at højreliberale faktisk ikke kan bruge Rawls’ retfærdiggørelse af støtte til individuelle rettigheder til ret meget. Som Nozick påpeger i Anarchy, State and Utopia, er Rawls’ scenario med det fritsvævende valg i den oprindelige position bag uvidenhedens slør ikke en neutral deduktion, men et biased scenarie, der er uløseligt bundet sammen med en venstreliberal forståelse af flere centrale begreber.

Sådan kunne man som sagt blive ved. I sidste ende er det måske mest illustrative faktum, man kan henvise til, ikke fra filosofi, men fra samfundsvidenskabelig forskning. Her har den amerikanske socialpsykolog Jonathan Haidt og kolleger på baggrund af empiriske studier analyseret sig frem til, at mens alle hovedgrupperinger i amerikansk politik ser sig selv som tilhængere af fairness, så forstår højre- og venstreorienterede i praksis helt forskellige ting derved: Venstreliberale ser fairness som lighed, mens højreliberale (og frimarkedskonservative) ser fairness som proportionalitet (dvs. at den der arbejder smart og hårdt skal belønnes proportionalt herfor).

I A Theory of Justice ønskede Rawls ikke kun at gøre op med utilitarismen. Han ville også gøre op med intuitionismen, dvs. den synsmåde, at menneskets intuitioner i sig selv kan afgøre politiske spørgsmål. Det er et godt spørgsmål hvorvidt Rawls (eller nogen politisk retning overhovedet) nogensinde har fået frigjort sig fra de intuitioner, der ligger dybt i os alle, og som indledningsvis ansporer os til at formulere mere ekstensive teorier, argumenter og filosofier. Rawls skriver som sagt, at ethvert liberalt samfund vil kredse om værdierne lighed, frihed og fairness. Han skriver sågar, at der i praksis altid vil være et væld af fortolkninger af, hvad disse værdier vil indebære, når de skal appliceres politisk. Alligevel kan han (som vi har set) ikke rumme den højreliberale fortolkning af disse værdier, og ender implicit med at afvise højreliberale som en paria, der ikke hører til i den liberale familie. Man kan ikke fortænke højreliberale i at mene det samme om Rawls.

JBO

Sort gennembrud i psykologien! Ny personlighedstest kan med uhyre nøjagtighed forudsige, hvordan det vil gå dig i livet!

1: Når JBO siger, at ulige indkomster i høj grad skyldes, at folk træffer forskellige lbeslutninger, men at også forskelle i medfødte evner og social arv spiller ind er det:

(A) En stille og rolig analyse, der ikke burde kunne få nogen op af stolen.

(B) Smukke Linda.

(C) Hadefuld voksenmobning af de fattige.

2: Når JBO insisterer på at se et budget, før han vil tage stilling til, om en person er fattig er det:

(A) Fornuftigt.

(B) Smukke Linda.

(C) Hadefuld voksenmobning af de fattige.

3: Når JBO siger, at den enkelte kommune skal have mulighed for at regulere kontanthjælpen, så beløbets størrelse passer til de typiske leveomkostninger på egnen er det:

(A) Decentralisering af magten og og tillid til lokalsamfundene.

(B) Smukke Linda.

(C) Hadefuld voksenmobning af de fattige.

*

DU HAR FLEST A: Det vil gå dig godt. Du vil blive rig, nok også berømt, feste torsdag-til-søndag og få lækre venner og kærester.

FLEST B: Det vil gå dig fint. Du vil komme til at eje bolig og Weber-grill og rejse en del til Antalya. Din bil bliver muligvis en stationcar.

FLEST C: Det vil gå dig jævnt. Men selvom du får 15000 kr. til dig selv om måneden efter skat, vil du stadig være misundelig på Smukke Linda.

Mordheim Marauder Warband Rules

**********SPECIAL RULES**********

The Will of Chaos
May re-roll failed All Alone tests (but not fear tests).

Cloven Hoofs
May re-roll failed Jump Down tests (but not climb down tests) .

Marks of Chaos
Any warrior in the warband with ‘The Will of Chaos’ may take one of the following skills whenever they gain a new skill. Each warrior can only have one mark:

– Mark of Khorne
4+ ward save vs. hostile spells.

– Mark of Nurgle
Causes Fear.

– Mark of Tzeench
If wizard: +1 to all spellcasting rolls (stacks with Sorcery skill)
If non-wizard: Re-roll up to 1 failed armour save in round of close combat.

– Mark of Slaanesh
Immune to fear and all alone.

**********SPECIAL EQUIPMENT**********

Chaos Throwing Axes 10gc
Range 6″ Strength 4
May run and Fire

Barbarian Fur Cloak 10gc
6+ armour save vs. Shooting attacks (not spells / prayers). May be combined with Light Armour. Prevents Wizards from Casting Spells.

**********EQUIPMENT LIST**********

ALL MARAUDERS

CLOSE
Dagger
Club / Axe / Sword
Great Weapon
Spear
Morning Star
Flail

SHOOTING
Chaos Throwing Axes
Javelins
Short Bow

ARMOUR
Light Armour
Barbarian Fur Cloak
Shield

UNGORS

CLOSE
Dagger
Club / Axe / Sword
Great Weapon
Spear

SHOOTING
Javelins
Short Bow

ARMOUR
Light Armour
Shield

**********HEROES**********

1 Marauder Chieftain
60gc
20 XP
Combat, Shooting, Academic, Strength Speed
4 4 4 4 3 1 4 1 8
Leader, The Will of Chaos

0-2 Marauder Braves
35gc
8 XP
Combat, Strength, Speed
4 4 3 3 3 1 4 1 7
The Will of Chaos

0-2 Marauder Youngbloods
15gc
0 XP
Combat, Strength, Speed
4 2 2 3 3 1 3 1 6
The Will of Chaos

OPTIONAL

May replace 1 Brave with:

0-1 Marauder Shaman
35gc
8 XP
4 3 3 3 3 1 3 1 7
The Will of Chaos
Wizard (Chaos Rituals): Starts with 1 spell.

**********HENCHMEN**********

Marauder Warriors
25gc
4 3 3 3 3 1 3 1 7
The Will of Chaos

0-3 Ungors
20gc
5 3 3 3 3 1 3 1 5
Cloven Hoofs

0-3 Chaos Hounds
20gc
6 4 – 4 3 1 4 1 6
The Will of Chaos

Cathayan Warband Mordheim

Cathayan Warband

by Mark “rinku” Dewis. Feedback to m_rinku@hotmail.com

Advised by his astrologers that a great event would occur in the west,

the Dragon Emperor of the Middle Kingdom (Cathay) has dispatched

scouting warbands to investigate.

Max warband size 20, 600gc.

Heroes:

1 Cathayan Noble

Cathayan Nobles are proud, arrogant and often cruel. They despise the hairy barbarians they are forced to deal with outside of the Middle Kingdom. Most merchants put up with their attitude, as the

riches of Cathay are legendary.

60gc, M4 WS4 BS4 S3 T3 W1 I4 A1 Ld8, Leader, 20 experience

Skills: Combat, Shooting, Academic, Strength, Speed, Cathayan Equipment

0-1 Astrologer

Cathayan Astrologers are reputedly the best in the world (this is disputed by the Elves). It was court astrologers that foretold the cataclysm that befell Mordheim, and caused the Dragon Emperor to send forth scouting warbands. More than simple fortune tellers, Astrologers are interested in all kinds of knowledge, and pride themselves in the superiority of Cathayan science and philosophy.

25gc, M4 WS2 BS2 S3 T3 W1 I3 A1 Ld6, 0 Experience

Skills: Academic, Astrologer Equipment.

Special Ability

Horoscopes. Astrologers are able cast horoscopes to foretell the fate of any person if they have accurate details of the subject’s date and place of birth. This allows the player to reroll the result of the serious injury table for one hero or henchman between each game if the Astrologer did not go out of action.

0-3 Bannermen

Bannermen are the officers of the Cathayan army, drawn from the nobility and the best of the common soldiery. It is expected that a Bannerman study the finer arts as well as the arts of war (although this is often not the case).

25gc, M4 WS3 BS3 S3 T3 W1 I3 A1 Ld7, 8 Experience

Skills: Combat, Academic, Strength, Cathayan Equipment.

Henchmen:

0-3 Nomad Mercenaries

Recruited from the northern steppes, these are among the toughest fighters and finest horse archers in the world. A nomad is said to be born in the saddle and will often remain there until death. Due to the never ending war between the human nomads and the horde of Hoblai Khan, all nomads hate Hobgoblins.

45gc, M4 WS3 BS4 S3 T4 W1 I3 A1 Ld7, Born in the Saddle, Nomad Equipment. Hate Hobgoblins.

0-5 Gunners

Cathayan technology leads even the dwarves in some respects. A bizarre array of gunpowder weapons have been developed to frighten and even occasionally kill the many enemies of the Middle Kingdom. Cathayan gunners can be identified by their scorched hair, sooty clothes and loud shouts of “WHAT DID YOU SAY?!” Gunpowder weapons are considered too dangerous in the hands of normal peasant soldiers, so only the best are assigned to this duty.

25gc, M4 WS3 BS3 S3 T3 W1 I3 A1 Ld7, Gunner Equipment

Any Soldiers

While Cathayan soldiers are far from the finest in the world, they make up for a lack of talent with sheer numbers.

15gc, M4 WS2 BS2 S3 T3 W1 I3 A1 Ld6, Soldier Equipment

Cathayan Equipment:

Close Combat

Dagger (1st free) 2gc

Mace 3gc

Axe 5gc

Sword 10gc

Halberd 10gc

Spear 10gc

2 Handed Weapon 15gc

Missile

Shortbow 5gc

Bow 10gc

Repeating Crossbow 40gc

Armour

Light Armour 20gc

Heavy Armour 50gc

Helmet 10gc

Shield 5gc

Miscellaneous

Horse 40gc, rare 8.

Astrologer Equipment:

Close Combat

Dagger (1st free) 2gc

Sword 10gc

Staff 3gc

Missile

Shortbow 5gc

Armour

None

Miscellaneous (Astrologers only)

Book of Changes, rare 9, 20gc

The Wisdom of Confuseus, rare 9, 20gc

Astrolabe, rare 10, 50gc

Nomad Equipment

Close Combat

Dagger (1st Free) 2gc

Mace 3gc

Sword 10gc

Spear 10gc

Missile

Composite Bow 25gc

Armour

Light Armour 20gc

Helmet 10gc

Shield 5gc

Miscellaneous

Horse 30gc (yes, it’s cheaper – they’re horse nomads!)

Gunner Equipment

Close Combat

Dagger (1st Free) 2gc

Mace 3gc

Axe 5gc

Sword 10gc

Missile

Bow 10gc

Repeating Crossbow 40gc

Handgun 35gc

Rockets 20gc

Bombs 15gc

Armour

Light Armour

Helmet

Soldier Equipment

Close Combat

Dagger (1st free) 2gc

Mace 3gc

Axe 5gc

Sword 10gc

Halberd 10gc

Spear 10gc

Missile

Shortbow 5gc

Bow 10gc

Armour

Light Armour 20gc

Helmet 10gc

Shield 5gc

Special rules:

Well Dressed.

Cathayan warbands cannot benefit from the “Cathayan Silk” equipment item. This is normal clothing to a Cathayan Noble!

Won’t Hire Barbarians

Cathayans look down their noses at hairy, big nosed barbarians from the west. While subject peoples such as Nomads are tolerated (especially when useful), a Cathayan warband may not hire a Hired Sword or Dramatis Personae of western origin. The only Hired Sword allowed from the standard list is a Warlock, if he is stated to be Oriental. Any home-made DP or HS of Oriental origin is allowed, if allowed by the player’s gaming group at all.

Born in the Saddle.

Mounted Nomads may fire in the missile combat phase even when galloping (ie while mounted and running). In addition, a nomad may never give up his horse to a non-nomad (although a non-nomad could give their horse to a nomad in need).

New Equipment:

Book of Changes.

This book of augury may be consulted by the Astrologer in the exploration phase to guide the Warband in its searching, if he did not go out of action. One exploration die may be modified by +1/-1. This cannot be used at the same time as Tarot Cards by the Astrologer.

The Wisdom of Confuseus.

By consulting on the thoughts of the sage, the Astrologer may find hidden wisdom. If this item is possessed by an Astrologer, he may reroll one advance earned after a game, if desired.

Astrolabe.

This complicated, precision instrument helps the Astrologer greatly in charting the heavens and thus improves the speed of his predictions. While he owns an Astrolabe, the Astrologer may cast two Horoscopes instead of the usual one (these must be for different warriors).

Composite Bow. S3, Range 36″.

The Oriental composite recurve bow is a marvel of horn, sinew and wood. Compact enough to be easily fired from horseback, it is nonetheless able to outrange self bows twice its height.

Rockets. Strength = Special, Range 24″. Inaccurate. Move or Shoot. Fire once. Cumbersome.

Rockets, or fire arrows, have been a preferred weapon ever since Cathayan sages invented gunpowder (you didn’t really think it was the stunties, did you?). The poor gunner is forced to carry a cumbersome framework with the rockets attached into battle, hoping against all odds that when he fires them that some will find targets among the enemy.

Inaccurate. The rockets pretty much zoom off where they want to. The gunner nominates a target point within range and rolls a D6. If a 1 is rolled, one or more rockets have exploded on the frame, causing a S5 hit to the gunner. Any other result gives the number of rockets that explode near enough to the round to have effect. Roll WH artillery dice to determine the distance and direction of

each rocket, seperately. Rocket impacts can be futher than 24″ from the gunner. Any target within a 1″ radius of a rocket impact takes a S4 hit.

Move or Fire. Rockets may not be fired if the gunner has moved that turn.

Cumbersome. No other weapons except a dagger may be carried while the gunner is equipped with rockets.

Fire once. Only enough rockets can be carried to fire one salvo per game.

Bombs. Strength= Special, Range = Special. Fire once.

A more accurate method of blowing things up than rockets is a pot filled with gunpowder, lit by a fuse. This can be used in two ways:

Light and run. The gunner sets the fuse at the beginning of his movement phase, then may move as normal, running if he wishes. Roll 1D6. If a 1 is rolled the fuse has been set too short, and explodes before the gunner has a chance to move – put his model back where he started and detonate the bomb as if a roll of 2-5 had been made. If a 6 is rolled, the bomb was made too powerful; after the gunner

has moved, all models within 4″ of the bomb take a S5 hit unless there is a solid wall between the bomb and the model. On a roll of 2-5 the bomb explodes after the gunner has moved and all models within 2″ of the bomb take a S4 hit unless there is a solid wall between the bomb and the model.

Light and throw. The gunner nominates a spot within his Strength x 2″ and rolls to hit using BS, during the missile combat phase. If his roll to hit is a 1, the bomb explodes exactly as if a 1 had been rolled using the Light and Run method. If his roll to hit is a 6, the bomb explodes on target exactly as if a 6 had been rolled using the Light and Run method. Otherwise, if the roll is a success, the bomb explodes on target. If the roll is not a success, the bomb falls short by half the distance to the target. In either case, the bomb detonates as if a 2-5 had been rolled using the Light and Run method.

Each bomb is a heavy pot, and only one can be carried for each missile weapon selection (i.e, a gunner could carry two bombs and a sword, or one bomb, a handgun, and a mace). If desired, both close combat selections may be traded to allow a third bomb to be carried (a dagger is still allowed). This must be the third bomb – two bombs and a handgun is not allowed.

—-

Design Notes:

“Cathay is the land where the streets are paved with gold

and the peasants wear silk and feast on milk and honey.”

– from a brochure provided by the Marigliano Trade Council

Well, the reality is a bit different, but the Dragon Emperor is quite rich. I have given them 600gc to start with and a maximum warband size of 20 to allow a proper Chinese horde. Note that the best troops (nomads and gunners) are few in number so a Cathayan warband will only be able to field large numbers if they use the rabble.

The new gunpowder weapons are not meant to be that effective, just scary to freind and foe alike. But imagine your satisfaction if you manage to get lucky, and land two or three rockets on a vampire or possessed (and imagine the horror when they miss!)

There was some discussion about the effectiveness of the Mongol silk jacket – I dug up some information on this and it was only used as primary armour by _rear echelon_ horse archers to give

cheap protection against spent arrows. The front rank Mongols were issued normal armour as close range arrows would have punched through the silk easily. In this revised version of the warband I have decided to omit the silk jacket altogether – it is now assumed to form part of the Nomad’s Toughness of 4.

I have increased the rarity and cost of the Astrologer’s special equipment. Soldiers now no longer have the Repeating crossbow or two handed weapon on their equipment list. Bannermen now have WS3 and cost 25gc to hire. The “cannot hire barbarians” rule is now added.

Mordheim Lizardmen

Rules for lizardmen warbands in Mordheim

aquatic – aquatic models may move through water terrain without penalty and count as being in cover whilst they are in water.

jungle born – all jungle born models may move through woods, jungles and forests without penalty.

scouting mission – lizardmen know their place and know who is best suited for any task, as this is a reconnaissance mission, stealth and scouting skills are crucial for it’s success. As this is a domain of skinks, Saurus heroes can never become leaders of the warband and leadership of Saurus or kroxigor can never be used for route tests and the warband can never have more Saurus warriors than there are skink warriors. If all the skinks are taken out of action, you may use leadership of saurus for route tests, but if only kroxigor is left, he routs automatically.

predatory fighting – The Saurus are living weapons, they instinctively know how to fight with virtually anything. Saurus have second attack for anything he holds in his second hand, even a buckler or a shield. This shield attack is resolved at basic strength and is counted as using a blunt weapon for the critical hits. Shield attack can be used with a sword, mace, axe or spear in the second hand.

scaly skin – bigger lizardmen have very thick scales, which form a layer of natural armour. It gives the Saurus 6+ and kroxigor 4+ save which can be increased by armour or shield.

cold blooded – All lizardmen are slow to react to psychology, they may roll 3d6 and select the lowest two dice when taking any leadership tests including route tests.

Kroxigor armour – light armour for kroxigor is huge and so costs 40 gc even when buying it from the equipment chart

Do not like that food – lizardmen have no use for halfling cookbook

Choice of warriors

A lizardmen warband must include a minimum of three models. You have 500 gold crowns (or the lizardmen equivalent) to recruit your initial warband. The maximum number of models in your warband may never exceed 20.

Heroes:

1 skink priest – 20 exp, leader

0-1 Saurus champion – 11 exp

0-2 skink hunters – 8 exp

Henchmen:

skink warriors

0-4 Saurus warriors

0-1 kroxigor

0-3 jungle reptiles

Lizardmen may hire those hired swords: chameleon skink (from Cities of gold), elf ranger

Maximum profiles:

Profile     M    WS        BS   S      T        W    I       A        Ld

skink       6      5        6      4      3        3      7      4        8

Saurus    4      6        0      5      5        3      4      5        10

Special equipment:

blowpipe

25 gc, rare 7, lizardmen only

See page 92 of the Mordheim rulebook for full rules.

javelins

10 gc, common

Javelins are throwing spears used frequently by skink hunters.

range: 8″, strength: as user

thrown weapons: Models using javelins do not suffer penalties for range or moving as they are perfectly balanced, knife throwing skill does not apply to javelins

bolas

5 gc, common (lizardmen only)

The bolas have a range of 16″ and can be used only once per battle. They are automatically recovered after each battle.

dangerous: if the hit is a natural 1, the bolas hit the wielder with strength 3 hit.

entangle:  a model hit by bolas is not hurt, but his legs are entangled and he is unable to move. The model suffers a -2 WS penalty in hand to hand combat, but still may shoot normally. The model may try to free himself in the recovery phase. If the model rolls a 4+ on a d6he is freed and may move and fight normally.

poisoned weapons

Skinks are experts at extracting poisons from poisonous frogs, spiders and snakes. Skink heroes may buy dark venom at a cost of 20 gc and black lotus at a cost of 10 gc. Both of these items are treated as a common item however Skinks may only use them on missile weapons. Saurus warriors may buy dark venom and black lotus and use it on their close combat weapons as normal, but they have to purchase it as normal from the trading chart.

Skink henchmen may buy low-strength reptile venom for their missile weapons at a cost of 5 gc per weapon. Reptile venom is a common item and ads +1 to the strength of the weapon but does not grant the -1 save modifier. Reptile venom only lasts for one battle and remember that all henchmen in a group must be armed in the same manner.

Spiked shield

10 gc, common (lizardmen only)

This shield is full of spikes and sharp edges, Saurus using spiked shield for predatory fighting use edged weapons critical injuries table. And rolls for critical injuries with +1.

Sacred spawnings:

Some of the lizardmen are spawned with mark of a specific old one god. This special mark means that they are chosen to greatness. You must buy the spawnings when you add the lizardman to the warband. It cannot be bought later.

Quetzl

20gc

Divine protector and warrior god Quetzl gives +1 scaly skin armour save. His chosen are marked by extremely thick scales and bony protrusions.

Tzunki

10gc

Sea green colour shows the mark of water deity Tzunki. They are given +1 Initiative.

Chotec

20gc

The heat of the sun god Chotec fills his chosen with energy. The orange marked heroes can add 2″ to their charge distance.

Sotek

20gc

Serpent great god Sotek infuses his chosen with his blood-fuelled anger. Those marked by Sotek have +1 Attack on charge.

Tlazcotl

10 gc

Yellow marked persons are the chosen of cold Tlazcotl. They’re immune to fear and all alone tests.

Huanchi

10 gc

Those blessed by master of stealth bear no distinctive mark. Their natural stealth allow them to start the game hidden and twice as deep in gameboard as usual. They can hide after their movement even if they ran in the movement phase but only if they started the movement hidden. They can run even if they are nearer than 8” to the enemy, but only if they were hidden in the beginning of the movement and they end their movement hidden again.

Tepok

10 gc

The mysterious feathered serpent god signs his chosen by purple colour. They are given protection of magic and on 4+ are not affected by a hostile spell or prayer.

Old ones

40 gc

The extremely rare albinos are marked by the old ones. Their power bestows them one reroll of a single dice per battle. This power can be used only on rolls directly affecting the character including one dice of 2 d6 or 3 d6 rolls and including route tests. The sacred spawning of the Old ones is so rare, that only one member of the warband is allowed to have it.

Lizardmen skill list:

Combat

 

Shooting

 

Academic

 

Strength

 

Speed

 

Special

 

Skink priest

 

x

 

x

 

x

 

Saurus champion

 

x

 

x

 

x

 

Skink hunter

 

x

 

x

 

x

 

Skinks only:

Skink list prohibition: Skinks can never receive Strength skills

Infiltration – as skaven skill of the same name

Great Hunter – Some skinks are so proficient with ranged weapons, their hands are steady and they shoot with unseen accuracy. They have no long range shooting modification.

One with jungle – Skink hunter is adept at making the most of cover available and imposes additional -1 to hit the skink penalty while he is in cover.

Saurus only:

Saurus skill prohibition: Saurus can never receive Academic skills and can never use missile weapons

Battle Roar – the saurus’s roar is so deafening, that enemy models in base contact suffer -1 to hit in the first round of combat against them.

Toughened hide – Through years of battle the saurus’s hide has become hardened and the saurus’s hide has become hardened and the Saurus will only be taken out of action on a 6+, count 5 as being stunned.

Top level predator – The saurus is on the top of the food chain of the jungle. Nobody can resist his attack. He wounds his enemy critically on d6 roll of 5 or 6 when the chance to wound is 4+ or better.

Lizardmen equipment list

Saurus equipment list

Hand to hand Combat Weapons

dagger ………………….. 1st free/2gc

club (stone mace) …………….  3gc

axe …………………………………..  5gc

sword ………………………………. 10gc

spear ……………………………….. 10gc

halberd ……………………………. 10gc

double-handed weapon …….. 15gc

Missile weapons

none

Armour

bone helmet ……………………… 10gc

light armour ……………………..  20gc

shield ……………………………….. 5gc

spiked shield ……………………. 10gc

 

Kroxigor equipment list

Hand to hand Combat Weapons

halberd ……………………………. 10gc

double-handed weapon …….. 15gc

Armour:

light armour ……………………. 40 gc

Skink equipment list

Hand to hand Combat Weapons

dagger ………………….. 1st free/2gc

club (stone mace) …………….  3gc

axe …………………………………..  5gc

sword (heroes only)…………… 10gc

spear ……………………………….. 10gc

Missile weapons

short bow ………………………… 5gc

bolas ………………………………. 5gc

javelins …………………………… 10gc

throwing knives ………………. 15gc

blowpipe ………………………… 25gc

Armour

bone helmet (priest only)…… 10gc

light armour ……………………..  20gc

buckler ……………………………..  5gc

shield ……………………………….. 5gc

Heroes

1 Skink Priest

70 gc

Some skinks have seen part of the Great plan of the Old ones and act as emissaries of the slann, presenting their will to the others. Only these reliable persons can be given the task of leading lizardmen warband.

Profile     M    WS        BS   S      T        W    I       A        Ld

priest      6      3        4      3      3        1      5      1        7

weapons/armour: Skink priest uses the skinks equipment list.

Special rules:

sacred spawnings: skink priest may start game with two sacred spawnings,

leader, if the skink priest is killed, you must recruit a new one as soon as possible but you must play at least one game without a leader to give him time to join. You cannot hire anybody else before you acquire the new skink priest.

wizard

aquatic

jungle born

0-1 Saurus champion

60 gc

The best warrior of a spawning of Saurus is called the spawning champion. These exceptional individuals are given the task of guarding the skink priest on his dangerous journeys.

Profile             M        WS BS   S        T     W    I        A     Ld

champion       4        4      0      4        4      1      2        1      8

weapons/armour: Saurus champion uses the Saurus equipment list.

Special rules:

sacred spawnings: Saurus champion may start game with two sacred spawnings,

scaly skin 6+

predatory fighting

0-2 skink hunters

30 gc

Some skinks are exceptionally cunning hunters stalking prey in the jungles of Lustria. The ruins of Mordheim resemble the ruined cities of Lustria and their jungle proficiency is all too useful in the woods surrounding Mordheim.

Profile             M        WS BS   S        T     W    I        A     Ld

skink hunter  6        3      3      3        2      1      4        1      7

weapons/armour: Skink hunters use the skinks equipment list.

Special rules:

sacred spawnings: skink hunter may start game with one sacred spawning,

aquatic, jungle born

Henchmen

Skink warriors

20 gc

Skinks are swift and agile, they lack the brutal power of Saurus, but they are more intelligent and they can be deadly with missile weapons. Their scouting proficiency can be very useful on this dangerous mission.

Profile             M        WS BS   S        T     W    I        A     Ld

skink hunter  6        2      3      3        2      1      4        1      6

weapons/armour: Skink warriors use the skinks equipment list.

Special rules:

aquatic

jungle born

0-4 Saurus warriors

40 gc

Saurus were created as excellent warriors but they lack in nearly everything else. On this mission they provide the heavy support to the warband.

Profile             M        WS BS   S        T     W    I        A     Ld

Saurus            4        3      0      4        4      1      1        1      7

weapons/armour: Saurus warriors use the Saurus equipment list.

Special rules:

scaly skin 6+

predatory fighting

0-1 kroxigor

210 gc

Kroxigor are gigantic cousins of the Saurus. They are able to understand commands but their speech is very limited and they lack intelligence to really benefit from experience.

Profile             M        WS BS   S        T     W    I        A     Ld

kroxigor          6        3      0      5        4      3      1        3      8

weapons/armour: Kroxigor is equipped from the kroxigor equipment list

Special rules:

scaly skin 4+

aquatic

cause fear

large

primitive:  kroxigor is too primitive to acquire experience

0-3 jungle reptiles

15 gc

Lustrian jungle is full of countless species of reptile life. Lizardmen capture and tame many of these species to serve them in times of war. The scouting warbands have use of tamed lizards and snakes in their task in the lands of warmbloods.

Profile             M        WS BS   S        T     W    I        A     Ld

snake/lizard   6        3      0      3        3      1      2        1      5

Special rules:

poison: reptiles are poisonous creatures, all their attacks are poisonous, use rules for Black Lotus.

stupidity: reptiles are slow witted and they must test for stupidity unless there is any skink nearer than 6″ to them.

jungle born

aquatic

animal: reptiles do not acquire experience

Lizardmen magic

Lizardmen magic uses winds of magic and is considered magic not prayer even when the spells have a form of a prayer to a specific Old One.

1      Chotec’s Wrath                    difficulty 8

The priest prays to the sun god Chotec and sends destruction on his enemies.

A lightning bolt shots from the sky and strikes the closest enemy model within 10″ of the skink priest, causing a single strength 5 hit. However add +1 to the roll on the injury table if the model is wearing armour like light armour, heavy armour, Ithilmar armour, Gromril armour.

2      Sotec’s Blessing                       difficulty 7

The priest calls on the power of mighty Sotec, which invokes the best in the chosen warrior.

The spell may be cast on a single model within 6″ of the skink priest or on himself. Roll a d6 to determine the blessing. The effects remain in play until the priest or the model is stunned or taken out of action. Only a single model may be affected by the blessing at any given time.

D6   Effect

1-2   +1 BS or +1 to hit in close combat

3-4   toughness +1

5-6   movement and initiative +1

3      Huanchi’s Stealth                   difficulty        7

Invoking the power of Huanchi the jaguar god of earth and night the natural stealth abilities of the skinks is enhanced to the maximum.

The spell affects all skinks within 6″ of the skink priest, including himself, and allows any model that is in cover to immediately to go into hiding. A model may go into hiding even if they ran in the movement phase or has already shot with a missile weapon.

4      Tepok’s Protection                     difficulty 6

Power of the feathered-serpent god of the air protects his servant from magic.

The skink priest and any lizardmen within 4″ of him gain a save of 4+ against the effects of spells or prayers. This spell remains in play until the skink priest is taken out of action.

5      Tinci’s Rage                         difficulty 8

The power of the old one Tzunki fills the body of a chosen lizardman and increases his martial proves.

A single lizardman within 6″ of the skink priest is overtaken by rage and follows the rules for frenzy, in addition he gains +1 strength. This spell remains in play until the skink priest or the model is stunned or is taken out of action. At the beginning of the turn the skink priest must pass a leadership roll in order to keep spell going. Only a single model may be affected by the blessing at any given time, but the skink priest can choose to release the spell at the beginning of his turn if he wishes to attempt to recast it on another model later in the shooting phase.

6      Itzl’s Speed                           difficulty 8

Blessing of the crested god Itzl gives the lizardmen increased speed and agility.

A single lizardman model within 6″ of the skink priest or himself may make an additional sprint of movement and move up to 4″. This counts, as running and a model may not move if he already fired with a missile weapon. He may charge with this extra move.